شهید سربلند

شهید سربلند
آذر 24, 1398
44 بازدید

می خوانمت #شهید … ولی …!!! خیلی خیلی دوری … نه دستم به دستانت میرسد …! نه چشمانم به نگاهت …!‌ چــاره ای کن …! “تــو” را کم داشتن …! کم نیست …! #درد است …! #شهید_سربلند

می خوانمت #شهید …
ولی …!!!

خیلی خیلی دوری …
نه دستم به دستانت میرسد …!
نه چشمانم به نگاهت …!‌
چــاره ای کن …!
“تــو” را کم داشتن …!
کم نیست …!
#درد است …!

#شهید_سربلند